Stručné rezervační podmínky: 

  1. Zákazník má právo si stanovit termín, do kdy má agentura povinnost závazně zajistit umělce pro dané vystoupení. Tato lhůta je účinná v případě, je-li akceptována i ze strany agentury.
  2. Zákazník má povinnost uhradit zálohu ve výši 100% na účet agentury. Na základě přijaté zálohy začne agentura zajišťovat umělce neprodleně poté.
  3. V případech stanovených odst. 4, má agentura právo zrušit objednané služby zákazníkovi a zavazuje se vrátit zálohu v plné výši převodem na bankovní účet zákazníka do 5 pracovních dnů.
  4. Takovým případem je nenalezení vhodného umělce do lhůty stanovené zákazníkem. Zákazník bude o této skutečnosti neprodleně informován.
  5. Zákazník souhlasí s tím, že nebude navíc od agentury požadovat jakékoliv kompenzace či náhrady v případě, kdy agentura nenalezla ve lhůtě zákazníkem vyžádané umělce a tuto skutečnost zákazníkovi sdělila do uplynutí této lhůty.
    Jde převážně, nikoliv však výlučně o náhradu za čas strávený komunikací s agenturou a jinými dodavateli, čas strávený organizací či vyhledáním jiných umělců, rušením jiných, již objednaných doprovodných služeb, náklady na propagaci, občerstvení, pronájem prostor, moderátora, náhrady za ušlý zisk, ztrátu dobrého jména, atp.
  6. Ostatní se řídí ujednáním VOP, jež jsou dostupné na webu http://www.nadilky.cz